Flora Moldaviae et Dobrogeae exsiccatam a horto botanico universitatis 'Al. I. Cuza' iassiensis editam [601 - 700]
Abbreviation: Sârbu & Leocov, Fl. Moldav. Dobr. Exs.
Range: 601-700
Notes: fungi/lichens, bryophytes, pteridophytes, spermatophytes