Kneucker, Glumac. Exs. Carices
Kneucker, J.A. [1 - 390]

University of Michigan Herbarium
Catalog #: 1391881
A. Kneucker #s.n.
Carex vulpinoidea Michx.
, Kultiviert im Stadtgarten in Karlsruhe.