Potamogeton robbinsii Oakes  
Family: Potamogetonaceae
Fern Pondweed,  more...
[Potamogeton robbinsi Oakes]
Potamogeton robbinsii image